Helstu áherslur hverfisskipulags fyrir Ártúnsholt, Árbæ og Selás

Hægt er að hlaða niður öllum skipulagsgögnum og fylgiskjölum til að kynna sér þau nánar auk þess sem nálgast má öll skipulagsgögn í Hverfasjá.

Ártúnsholt

Helstu áherslur hverfisskipulags Ártúnsholts miða að því að gera hverfið sjálfbærara og vistvænna, fjölga minni íbúðum til að jafna aldursdreifingu, styrkja nærþjónustu og bæta tengingar við nærliggjandi hverfi.

Þróun byggðar

Stefnt er að því að fjölga litlum og meðalstórum íbúðum á Ártúnsholti um allt að 280 til að vega upp á móti háu hlutfalli einbýlis- og raðhúsa í hverfinu. Gert er ráð fyrir að þessi fjölgun verði hægfara og á löngum tíma.

 • Til að fjölga íbúðum í öllu hverfinu eru heimilaðar aukaíbúðir í stórum sérbýlishúsum. Þær eru fyrst og fremst fyrir fjölskyldumeðlimi eða til útleigu. Óheimilt er að selja þær frá aðalíbúð og má sameina þær aðalíbúð síðar ef eigendur óska þess.

  Stefnt er að blöndun byggðar við Nethyl og Stangarhyl þar sem veittar eru heimildir fyrir viðbyggingum og/eða ofanábyggingum.

Fjölbreytt framboð íbúða stuðlar að betra jafnvægi í hverfinu og hefur jákvæð áhrif á nýtingu leik- og grunnskóla í hverfinu og nærþjónustu. Smærri íbúðir henta vel fyrir ungar fjölskyldur með börn á grunn- eða leikskólaaldri, sem og þá sem vilja minnka við sig innan hverfisins.

Skipulagsgögn fyrir Ártúnsholt
Hverfisskipulagsuppdráttur Bók 1: Greinargerð og stefna Bók 2: Skipulagsskilmálar
Fylgiskjöl fyrir borgarhlutann
Verklýsing fyrir borgarhlutann Skýrsla um íbúaþátttöku Byggðakönnun

Hugmynd að framtíðaruppbyggingu fyrir Nethyl/Stangarhyl

Blönduð byggð með áherslu á íbúðir á efri hæðum og verslun og þjónustu á neðri hæðum, ásamt bættri lóðahönnun og fegrun umhverfis. Rauðar viðbætur sýna dæmi um mögulega þróun byggðar.

Stefnt er að blöndun byggðar í Hyljunum með íbúðum á efri hæðum og verslun og þjónustu á neðri hæðum

Samgöngur og þjónusta

Nærþjónusta fyrir Ártúnsholt er skilgreind við bensínstöð við Straum og við Nethyl/Stangarhyl, ásamt annarri þjónustu og atvinnustarfsemi. Heimildir eru einnig fyrir léttri atvinnustarfsemi í íbúðabyggð.

 • Sérstök áhersla er lögð á endurskilgreiningu og endurhönnun götunnar Strengs. Hún verður borgargata með hverfistorgi til móts við Árkvörn. Þar verður m.a. ný grenndarstöð, strætóstoppistöð, leik- og setrými, hleðslustöðvar fyrir rafbíla og jafnvel stæði fyrir deilibíla.

  Umferð gangandi og hjólandi vegfarenda verður aðskilin á helstu stofnleiðum. Áfram verður góð tenging við stofnbrautir og almenningssamgöngur.

Árbæjarsafn og menningarminjar við Rafstöðvarveg verða tengdar betur við hverfið með merktri leið milli safnsins og gömlu rafstöðvarinnar. Aðgengi að Elliðaárdal og aðliggjandi hverfum verður einnig bætt, m.a. með nýrri göngubrú yfir Vesturlandsveg.

Vistvænna Ártúnsholt í framtíðinni

Vistvænna og líflegra Ártúnsholt í framtíðinni þar sem Strengur hefur verið gerður að borgargötu með hverfistorgi, grenndarstöð, biðstöð almenningsvagna, stæðum fyrir deilibíla og hleðslustöðvum fyrir rafbíla.
Teikning: Pétur Stefánsson.

Grænar áherslur

Styrkja á græn svæði á Ártúnsholti til að þau nýtist íbúum betur og auka trjágróður sem fellur vel að stefnumörkun um aukna kolefnisbindingu.

 • Aðstæður til notkunar vistvænna orkugjafa verða bættar með hleðslustöðvum fyrir rafbíla á borgarlandi.

  Heimilað er að byggja sorpskýli á lóðum í stað eldri sorpgeymslna, til að auðvelda flokkun úrgangs og til að hjálpa íbúum að bæta visthæfi eldri mannvirkja.

Viðkvæmt lífríki Elliðaárdalsins er verndað fyrir mengun frá byggðinni og settir skilmálar og leiðbeiningar um meðhöndlun ofanvatns í hverfinu. Þá er búið í haginn fyrir borgarbúskap og matjurtarækt á borgarlandi og lóðum í takt við áherslur um sjálfbærni og vistvænni hverfi.


Búið er í haginn fyrir matjurtarækt og borgarbúskap bæði á borgarlandi og lóðum

Árbær

Áherslur hverfisskipulags fyrir Árbæ miða að því að fjölga íbúðum til að styrkja þjónustuna í hverfiskjarnanum sem jafnframt er meginkjarni borgarhlutans, gera hverfið sjálfbærara og vistvænna og bæta tengingar við nærliggjandi hverfi.

Þróun byggðar

Stefnt er að því að fjölga íbúðum í hverfinu um allt að 530 til að styrkja miðju borgarhlutans og bæta þjónustuframboð þannig að íbúar geti sótt helstu nauðsynjar í göngufæri frá heimilum sínum. Þessi fjölgun verður hægfara og á löngum tíma.

 • Fjölga á íbúðum með viðbyggingum og ofanábyggingum í hverfiskjarna við Ásinn og nýbyggingum við Rofabæ og Hraunbæ.
 • Veitt er heimild fyrir aukaíbúð í stórum sérbýlishúsum og hækkun fjölbýlishúsa um eina hæð, samhliða því að koma fyrir lyftu.
Aukaíbúðir eru fyrst og fremst fyrir fjölskyldumeðlimi eða til útleigu. Óheimilt er að selja þær frá aðalíbúð og má sameina þær aðalíbúð síðar ef eigendur óska þess.
Skipulagsgögn fyrir Árbæ
Hverfisskipulagsuppdráttur Bók 1: Greinargerð og stefna Bók 2: Skipulagsskilmálar
Fylgiskjöl fyrir borgarhlutann
Verklýsing fyrir borgarhlutann Skýrsla um íbúaþátttöku Byggðakönnun

Möguleg þróun miðsvæðisins

Ásinn verður skilgreindur sem meginverslunarkjarni í borgarhlutanum með þjónustu á jarðhæðum og íbúðum á efri hæðum.

Almenningsrými verða efld með borgargötum og hverfistorgum við Hraunbæ, Rofabæ og Árbæjarkirkju

Samgöngur og þjónusta

Nærþjónusta fyrir hverfið verður í hverfismiðjunni, Ásnum, sem er skilgreind sem meginverslunarkjarni í borgarhlutanum. Einnig verður skilgreint svæði fyrir nærþjónustu við Rofabæ 7–9 og 39. Þá eru heimildir fyrir létta starfsemi innan íbúðabyggðar rýmkaðar sem eykur mannlíf í hverfum og fjölgar atvinnutækifærum.

 • Almenningsrými verða efld, m.a. með hverfistorgum við Hraunbæ, Rofabæ og Árbæjarkirkju. Bæjarbraut, Rofabær og hluti Hraunbæjar verða borgargötur.

  Styrkja á göngu- og hjólaleiðir í hverfinu og tengingar við nærliggjandi hverfi, græn svæði og Elliðaárdalinn.

Við hverfistorgin eru fyrirhugaðar hleðslustöðvar fyrir rafbíla, möguleg stæði fyrir deilibíla, grenndarstöðvar og biðstöðvar fyrir almenningsvagna, en stefnt er að því að auka hlut almenningssamgangna með aukinni tíðni og bættri þjónustu.

Vistvænni Árbær í framtíðinni

Rofabær og Bæjarháls sem borgargötur með hverfistorgum, grenndarstöðvum, strætóstoppistöðvum, hleðslustöðvum rafbíla og stæðum fyrir deilibíla.
Teikning: Pétur Stefánsson.

Grænar áherslur

Bæta á landnýtingu með því að heimila íbúðabyggð á þróunarsvæðum og fylgja eftir stefnu um aukna kolefnisbindingu með meiri trjágróðri í hverfinu.

 • Viðkvæmt lífríki Elliðaárdalsins er verndað fyrir mengun frá byggðinni og búið í haginn fyrir matjurtarækt og borgarbúskap, bæði á borgarlandi og lóðum.

  Auka á flokkun úrgangs, auðvelda flokkun við dyr og bæta aðstæður til flokkunar með grenndarstöð við Bæjarbraut.

Bæta á aðstæður til notkunar vistvænna orkugjafa með hleðslustöðvum fyrir rafbíla í borgarlandinu, s.s. við skóla og íþróttamannvirki.

Veitt verður heimild fyrir hækkun fjölbýlishúsa um eina hæð samhliða því að koma fyrir lyftu

Selás

Áherslur hverfisskipulags í Selási miða að því að gera hverfið sjálfbærara og vistvænna og auka gæði byggðarinnar með því að fjölga íbúðum til að auka íbúaþéttleika, styrkja nærþjónustu í hverfinu og bæta tengingar við meginkjarna borgarhlutans í Árbæ.

Þróun byggðar

Stefnt er að því að fjölga íbúðum í hverfinu um allt að 700 til að vega upp á móti háu hlutfalli einbýlis- og raðhúsa. Fjölgun íbúða verður hægfara og á löngum tíma.

 • Heimila á aukaíbúð í stórum sérbýlishúsum og leyfa hækkun fjölbýlishúsa í hverfinu um eina hæð, þar sem aðstæður leyfa, gegn skilyrði um að koma fyrir lyftu á sama tíma.

  Heimilt verður að þétta byggð við Selásbraut 98, fjarlægja eldra mannvirki og reisa 3–4 hæða byggingu með verslunum og þjónustu á jarðhæð og íbúðum á efri hæðum. 

Aukið framboð minni íbúða stuðlar að betra jafnvægi í hverfinu og hefur jákvæð áhrif á rekstur skóla, leikskóla og uppbyggingu nærþjónustu. Aukaíbúðir eru fyrst og fremst fyrir fjölskyldumeðlimi eða til útleigu. Óheimilt verður að selja þær frá aðalíbúð og má sameina þær síðar ef eigendur óska þess.

Skipulagsgögn fyrir Selás
Hverfisskipulagsuppdráttur Bók 1: Greinargerð og stefna Bók 2: Skipulagsskilmálar
Fylgiskjöl fyrir borgarhlutann
Verklýsing fyrir borgarhlutann Skýrsla um íbúaþátttöku Byggðakönnun

Hverfiskjarni við Selásbraut

Möguleg útfærsla með þjónustu á jarðhæð og íbúðum á efri hæðum.

Selásbraut verður endurhönnuð sem borgargata með hverfistorgi og helstu þjónustu fyrir íbúa

Samgöngur og þjónusta

Gert er ráð fyrir að nærþjónusta byggist upp við Selásbraut 98. Þar verður blönduð byggð íbúða, atvinnulífs, verslunar og þjónustu. Þá verða heimildir skýrðar fyrir léttri starfsemi innan íbúðabyggðar, enda styður slík starfsemi við atvinnusköpun og mannlíf.

 • Selásbraut verður endurhönnuð sem borgargata með hverfistorgi og grenndarstöð, rafhleðslustöðvum, mögulegum deilibílastæðum og strætóstoppistöð.

  Tengja á þjónustukjarnann við göngu- og hjólastíga í hverfinu, borgargötu og hverfistorg, jafnframt því sem bæta á göngu- og hjólaleiðir að þjónustu og verslun í borgarhlutakjarnanum í Árbæ.

Stefnt er að aukinni tíðni og bættri þjónustu Strætó í samgöngum hverfisins. Göngu- og hjólastígar við Selásbraut, næst grunnskólanum, verða endurbættir. Þá eru áform um nýja göngu- og hjólastíga sunnan við hverfið, á mörkum hesthúsahverfisins, yfir í Elliðaárdal og nýjan göngustíg meðfram Suðurlandsvegi.

Vistvænni Selás

Vistvænna Seláshverfi í framtíðinni. Selásbraut verður borgargata með strætósamgöngum og hverfistorgi með helstu innviðum sem íbúar þurfa að sækja. Umhverfi götunnar verður fegrað með trjágróðri, bættri lýsingu, bekkjum og fleiru til að auka gæði byggðarinnar og hverfisins.
Teikning: Pétur Stefánsson.

Grænar áherslur

Almenningsrými eru víða í hverfinu og verður skerpt á sérkennum þeirra. Hljóðvarnir verða bættar með jarðvegsmönum eða öðrum hljóðvörnum meðfram Breiðholtsbraut, Suðurlandsvegi og Selásbraut, ásamt trjágróðri sem fegrar umhverfið og eykur skjól.

 • Landnýting verður bætt með þéttari íbúðabyggð og lífríki Elliðaárdalsins verndað fyrir mengun frá byggðinni.

  Stefnt er að aukinni flokkun úrgangs og verður núverandi grenndarstöð við Selásbraut fest í sessi og önnur reist við Selásbraut, suðaustan við Selásskóla.

Búa á í haginn fyrir borgarbúskap og matjurtaræktun og bæta aðstæður fyrir notkun vistvænna orkugjafa, s.s. með hraðhleðslustöðvum við Selásskóla og við hverfistorgið á Selásbraut.

Skerpt verður á sérkennum almenningsrýma og hljóðvarnir bættar meðfram aðliggjandi stofnbrautum


Leiðbeiningar hverfisskipulags

Leiðbeiningar hverfisskipulags eru nýjung í skipulagsmálum hérlendis og eru fylgiskjöl með öllum hverfisskipulagsáætlunum borgarinnar. Þær eru ekki tengdar einstökum hverfum eða skilmálaeiningum heldur eru algildar fyrir alla borgarhluta.

Leiðbeiningarnar eru skýringargögn með skýringarmyndum sem fylgja skal þegar skilmálar eru nýttir.